Groenvertaler

Nederlands naar Engels: Mien Ruys, Biografie

Specialisatie : Horticulture / Gardens

Originele tekst - Nederlands

Mien Ruys, de biografie
Zoeken naar de heldere lijn. Tuinarchitecte Mien Ruys heeft gedurende een lange periode een belangrijke invloed gehad op de ontwikkeling van de tuinarchitectuur. Zij was een van de eersten in Nederland - en zeker de eerste vrouw - die het belang zagen van de integratie van haar vak met de architectuur. Ruys heeft daarin een actieve rol gespeeld, gemotiveerd door het socialistische en emancipatoire gedachtegoed dat zij zich in de dertiger jaren eigen maakte. De inzichten die zij formuleerde ten aanzien van functie en doel van de tuin- en landschapsarchitectuur bij het ontwerpen van privé-tuinen en openbaar groen lijken belangwekkend genoeg om ze nader te analyseren. Ze zijn van invloed geweest op het discours binnen haar vakgebied over deze  onderwerpen, zoals onder meer blijkt uit de debatten binnen de 8 en OPBOUW.

Vertaling - Engels

Mien Ruys, the biography
The quest for clean lines. The landscape architect Mien Ruys had a significant impact on the development of garden design over a long period of time. She was one of the first in the Netherlands - and certainly the first female garden designer - to recognise the importance of the integration of her craft with architecture. Mien Ruys played an active role in this integration, motivated by the socialist and feminist movement of which she was a part in the 1930s. The insights that she formulated in her designs for private and public gardens concerning the function and purpose of garden and landscape design seem thought-provoking enough to be worthy of further analysis. Her ideas had an impact on discourse on these subjects within her area of expertise, as is apparent from debate within the early 20th- century architectural movements ‘the 8’ in Amsterdam, and ‘Opbouw’ (‘Reconstruction’) in
Rotterdam.

 +31 (0)6 135 95 675          suzarieve@gmail.com